TAVOITEOHJELMA 2021-25

ALUEVAALIEN 2022 VAALIESITTEEMME SISÄLTÄEN TAVOITTEEMME LÖYDÄTTE TÄSTÄ LINKISTÄ !

LUE ASKOLAN KOKOOMUKSEN KUNTAVAALIESITE 2021 TÄÄLTÄ

ASKOLAN KOKOOMUS ry.
Vaaliohjelma 2021-25

PÄÄ PYSTYYN ASKOLA !
Askolalaisten Askolassa tekemiä tavoitteita askolalaisten parhaaksi

Perusarvomme:

 • Sivistyksen, osaamisen ja kulttuurin merkityksen korostaminen
 • Vastuu lähimmäisestä ja ympäristöstä
 • Yksilön vapaudet, oikeudet ja velvollisuudet osana hyvinvointiyhteiskuntaa
 • Yrittäjyys, toimeliaisuus ja elinkeinojen vapaus
 • Kunnioitus kotiseutuamme ja kotimaatamme Suomea kohtaan

Toimintatapamme:

 • Keskitymme toiminnassamme ja siten myös vaalikampanjassamme asioihin joista päätetään kunnissa. Toimintaamme tai tavoitteitamme ei ohjata kotikuntamme ulkopuolelta.
 • Tuemme Askolan elinvoimaisuutta ja kykyä olla jatkossakin itsenäinen
 • Toimimme maltillisina sillanrakentajina niin sisäisesti kuin muiden ryhmien suuntaan
 • Luottamushenkilömme käyttävät kuntalaisen hyväksi omaa osaamistaan ja kokemustaan päätösten valmistelussa
 • Etsimme aktiivisesti ja rohkeasti uusia parempia tapoja toimia ja turvata askolalaisten hyvät palvelut.
 • Teemme Askolan elinvoimaa vahvistavaa tulevaisuuspolitiikkaa säästöpolitiikan sijaan.
 • Ajamme positiivista tulevaisuuden Askolaa, joka uskaltaa rohkeasti kasvaa, hyödyntää hyvää sijaintiaan ja tehdä myös tulevaisuusinvestointeja.
 • Siirrymme optimistisesti kohti pandemian jälkeistä nousukautta
 • Mikäli maan hallitus toteuttaa maakunnat tai hyvinvointialueet, pidämme huolta Askolan ja askolalaisten edusta ja palveluista, kunnan luonteen ja toimintakentän muuttuessa merkittävästi

Vahva talous ja kehittyvät elinkeinot

KITEYTYS: Kunnan talous on saatu Kokoomuksen johtamalla yhteistyöllä kuntoon. Jatkamme vakaata taloudenpitoa ja määrätietoista velkataakan keventämistä. Taloustilanteen säilyessä hyvänä voidaan myös harkita kuntaveroprosentin maltillista alentamista, huomioiden myös kiinteistöverouudistuksen vaikutukset.  Kunnan asukasluvun nostamiseksi ja uusien yritysten houkuttelemiseksi on tehtävä kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta lisääviä täsmätoimia, kuten erityinen yritysinvestointikampanja.

Askolan Kokoomus on kunnan vakaan taloudenpidon takuupuolue. Kunnan talous on käännetty Kokoomuksen johtamalla yhteistyöllä uuteen nousuun, ja tavoitteeksi voidaankin nyt laittaa kunnan velkataakan määrätietoinen keventäminen.

Pitkään odotetun kiinteistöverouudistuksen myötä Askolan kiinteistöveroarvostukset nousevat merkittävästi. Tällöin on mahdollista harkita myös tuloveroprosentin laskemista 0,25 prosenttiyksilöllä. Askolalaisten kokonaisverotusaste on nyt jo valtakunnallisesti korkea, eikä sitä tule enää entisestään nostaa. Kokoomus ei kannata kaavailtua maakuntaveroa puolueena eikä myöskään Askolassa. Se tulee väistämättä toteutuessaan nostamaan kokonaisverotusastetta myös meillä.

Askolan asukasluku on huippuvuosien jälkeen loivasti laskenut alle 5000 asukkaaseen. Tavoitteemme on kääntää kehitys takaisin nousuun ja näemme 5-7 prosentin kasvun seuraavan 4 vuoden sisällä realistiseksi. Syntyvyyden laskettua viime vuosina kunnassamme huolestuttavasti, Askolan Kokoomus on valmis harkitsemaan määräaikaista synnytysrahaa tai muita vastaavia järjestelyitä.

Väestönkasvu tuo mukanaan uusia veronmaksajia, ja osaltaan helpottaa myös uusien elinkelpoisten ja kasvavien yritysten saamista kuntaan.

Esitämme tulevalle vaalikaudelle toteutettavaksi Askolan yritysinvestointikampanjaa, jonka tavoitteena on hyödyntää kunnan erinomaista sijaintia houkuttelemalla täsmätoimilla 3-5 pk-yritystä kuntaan. Tukea ja edellytysten luomista tarvitaan myös nykyisten paikallisten yritysten kasvulle. Kunnalla olisi edellytykset ottaa vastaan myös isompia yrityksiä, kuten esimerkiksi logistiikkakeskuksia. Yksi iso investointipäätös tuo mukanaan uusia.

Askolan Kokoomus haluaa muutoinkin toimia lähiyrittäjyyden, esimerkiksi lähiruokatuotannon eteen. Suosimme mahdollisuuksien mukaan aina omassa toiminnassamme paikallisia yrittäjiä.

Hallinnon ja teknisen toimen uudet ratkaisut, liikenneturvallisuus kuntoon, aktiivista kaavoitusta ja koronasta opiksi

KITEYTYS: Maakunnan tullessa Askolan kunnan hallintoa on virtaviivaistettava, sisältäen myös uudenlaista palveluajattelua. Yleishallintoa ja teknisen toimen sopimusta on arvioitava uudelleen. Koronasta on opittava ja varauduttava tulevaisuuden kriiseihin. Oman auton käytöstä ei tule rankaista, ja joukkoliikennettä on kehitettävä sitä tarvitsevia varten. Kunnan on tarjottava erilaisia vaihtoehtoja täällä asumisesta ja etätyöskentelystä kiinnostuneille. Liikenneturvallisuuden tasoa kunnassamme on nostettava nykyisestä, ja katuvalojen on oltava päällä iltaisin tuntia pidempään.

Askolan Kokoomus kannattaa Kansallisen Kokoomuksen tavoin kuntapohjaista mallia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tulevassa järjestämisessä. Askolan kunta itse on elävä esimerkki siitä, miten pienehkö kunta on itse tuottanut merkittävimmät sote-palvelut hyvällä menestyksellä. Mikäli pääministeri Marinin hallitus kuitenkin toteuttaa kaavaillun maakunta/hyvinvointialueuudistuksen vuoden 2023 alussa, on Askolassa toteutettava samanaikaisesti hallintouudistus. Kunnan yleishallintoa on virtaviivaistettava kunnan toimintojen ja henkilöstömäärän mahdollisesti puolittuessa. Kunnan henkilöstön työssä jaksamiseen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin on panostettava. Kunnan luottamushenkilöorganisaation rakenne ja toiminta on arvioitava samalla yhteydessä myös uudelleen.

Askolan kuntaan on juurrutettava uudenlaista palveluajattelua. Kunnan toimintojen ja viranhaltijoiden on oltava kuntalaisille lähestyttävissä helposti ja matalalla kynnyksellä. Kuntalainen on entistä enemmän koettava asiakkaana ja entistä vähemmän hallintoalamaisena. Kuntachatin tai vastaavien toimintojen luomista on selvitettävä.

Kunnassa on tehtävä perusteellinen analyysi ja johtopäätökset koronaepidemiasta paikallisella tasolla saaduista kokemuksista ja toimenpiteistä tehokkaaseen varautumiseen mahdollisien vastaavien tilanteiden varalle.

Osana hallintoremonttia on teknisen toimen ulkoistamiseen liittyvä sopimus arvioitava uudelleen kustannustehokkaamman ja kuntalaisia paremmin palvelevan kokonaisuuden aikaansaamiseksi, huomioiden kuitenkin paikallisten alihankkijoiden toimeksiantojen jatkumisen.

Valtakunnallinen liikennepolitiikka on lähitulevaisuudessa tuomassa merkittäviä lisäkustannuksia oman auton käyttäjille. Askolan Kokoomuksen näkökulmasta oman auton käyttäminen on välttämätöntä kunnan elinvoiman ja kuntalaisten työn ja toimeliaisuuden turvaamiselle. Tämä terve realismi on syytä tulla julki myös kunnan ulospäin antamissa lausunnoissa. Tästä huolimatta Askolan Kokoomus haluaa kehittää myös kunnan julkista liikennettä esimerkiksi kylä- ja tilauskyytien tai kutsutaksien muodossa sekä työmatkaliikenteen solmukohtiin, kuten Mäntsälän tai Järvenpään asemalle kohdistuvien siirtolinjojen muodossa.

Jotta kunnan asukasluvun nousulle olisi edellytyksiä, tarvitsemme pitkän tähtäimen maanostosuunnitelman, huomioiden koulujen, päiväkotien ja vapaa-ajan alueiden kehittämisen. Uusien asuntoalueiden kaavoituksen ja rakentamisen tulee vastata kysyntää. Kunnan on tarjottava riittävän isoja tontteja ja etätyöläisiä on houkuteltava erityisellä etätyöstrategialla ja -kaavoituksella. Kunnan itäpuolen tarjoamia mahdollisuuksia maaseutumaisempaan asumiseen ja yrittämiseen on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin.

Kaavoituksessa ja maanhankinnassa tulee huomioida myös uudenlaisia ja ekologisia asumisen tapoja. Yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena voisi olla biokaasun, maalämmön tai muiden ekologisten energiamuotojen kustannustehokas hyödyntäminen. Kannatamme järkivihreitä ratkaisuja.

Askolan Kokoomus haluaa kehittää myös jo olemassa olevien asuinalueiden viihtyisyyttä. Vastuun kehittämisestä ei pidä loppua siihen kun tontti on myyty. Myös vuokra-asumista on kehitettävä ja tarjottava vaihtoehtona kunnan omistaman asuntoyhtiön kautta. Vuokra-asuntojen korjausvelkaa tulisi pystyä lyhentämään.

Askolan Kokoomus haluaa panostaa turvallisiin ja myös visuaalisesti miellyttävämpiin teiden liittymiin kunnassamme. Painostusta on suunnattava tarvittaessa ELY-keskuksen suuntaan, etenkin Monninkylään epäsopivaan paikkaan suunnitellun eritasoliittymän torjumiseksi. Kiertoliittymää/liikenneympyrää olemme kannattaneet paikalle jo pitkään. Muitakin täsmätoimia liikenneturvallisuuden ja erityisesti pienten lasten koulumatkojen turvallisuuden parantamiseksi on edistettävä kaikkialla kunnassa. Samoin on edistettävä uusien kevyen liikenteen väylien toteutumista. Vuoden 2012 säästöohjelman myötä liian aikaisin sammuvat katuvalot on nyt korkea aika pitää päällä jatkossa iltaisin klo 23 asti.

Sosiaali- ja terveyspalvelut vahvana kohti mahdollista muutosta

KITEYTYS: Askolan Kokoomus on johdonmukaisesti kehittänyt kunnan omia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotta ne voisivat olla elinkelpoisia myös osana tulevaa maakuntaa tai hyvinvointialuetta. Tätä työtä olemme edelleen valmiit jatkamaan näiden palveluiden säilymiseksi Askolassa myös jatkossa. Olemme valmiit myös parantamaan omaishoitajien asemaa myös taloudellisesti ja nostamaan kotihoidon tuen kuntalisän 150 euroon kuukaudessa.

Askolan Kokoomus on jo useamman vaalikauden ajan toiminut Askolan omien sosiaali- ja terveyspalveluiden vahvistamiseksi, jotta ne siirtyisivät kaavailtuun maakuntaan/hyvinvointialueeseen mahdollisimman hyvässä kunnossa ja voimakkaasti resursoituina. Olemme katsoneet sen ainoaksi keinoksi turvata näiden palveluiden säilymisen Askolassa myös tilanteessa, jossa päätösvalta palveluiden järjestämisestä poistuu omista käsistämme. Tätä työtä on määrätietoisesti jatkettava myös alkavalla vaalikaudella, ja aina mahdolliseen siirtymään asti.

Kunnan oman verokertymän mahdollisesti lisääntyessä edellä mainitulla tavalla olemme valmiita parantamaan myös taloudellisesti kunnan omaishoitajien asemaa, sekä nostamaan kotihoidon tuen kuntalisää 150 euroon (kustannusvaikutus noin 25 000 euroa vuodessa). Erityisryhmien palvelut ovat meille myös tärkeitä.

Viihtyisät koulut, hyvinvoiva nuoriso, kukoistavat kulttuuri ja liikunta

KITEYTYS: Kokoomuksen johtamalla yhteistyöllä on kunnan kouluolot saatu kuntoon. Pääpaino tulevalla kaudella on itäpuolen kouluolojen (mukaan lukien varhaiskasvatus) kehittämisessä. Monninkylän koulun kolmas vaihe laitetaan myös suunnitteluun. Lukio- ja ammattikoulutus kunnassa turvataan. Nuorison hyvinvoinnista, harrastuksista ja kesätyömahdollisuuksista huolehditaan paremmin. Liikuntapaikat pidetään kunnossa ja maauimala auki.

Kokoomuksen johtamalla yhteistyöllä on kunnan kouluolot nyt pitkän odottelun ja moninaisten käänteiden jälkeen viimein saatu paremmalle tasolle. Pääpaino tulevalla kaudella on itäpuolen kouluolojen (mukaan lukien varhaiskasvatus) kehittämisessä. Monninkylän koulun kolmas vaihe laitetaan myös suunnitteluun ilman uusia viivästyksiä. Askolan lukion toiminnan turvaaminen ja kehittäminen on Kokoomukselle keskeistä, kuten myös ammatillisen koulutuksen säilyminen Askolassa.

Pienten lasten iltahoitoa ja vuoropäivähoitoa tulee kehittää edelleen osana kunnan elinvoimatyötä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen on eräs vaalikauden keskeisiä teemoja. Askola sai koulukiusaamiskyselyssä negatiivista huomiota, ja suunta tästä voi olla vain ylöspäin. Nuorisoa on muutoinkin kuultava ja osallistettava heitä koskettavista asioista ja tarpeistaan. Olemme valmiit panostamaan lisää myös nuorison kesätöiden mahdollistumiseen sekä siihen että jokaiselle kunnan lapselle ja nuorelle pystytään tarjoamaan ainakin yksi mielekäs harrastus. Nuorten harrastussetelin käyttöönottoa tulee kunnassa selvittää.

Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointia kunnan päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa tehostetaan. Askola profiloituu entistäkin enemmän lapsi- ja nuorisoystävällisenä kuntana.

Askola on perinteikäs kulttuurikunta. Askolan Kokoomus on valmis edistämään sitä, että kaikenikäisille kuntalaisille on mahdollisuus saada kulttuurielämyksiä ja -kokemuksia myös jatkossa. Askolalaisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia kuvataiteen ja musiikin harrastamiseen tuetaan kunnan toimesta myös jatkossa.

Kunnan lähiliikuntapaikkoja ei saa päästää enää rapistumaan. Niiden toimintaa on myös pystyttävä kehittämään. Kokoomus on moneen kertaan turvannut lakkauttamisuhan alla olleen Monninkylän maauimalan toiminnan jatkumisen, ja niin teemme myös jatkossa. Tarvittavat remontit on tehtävä ajallaan ja uimalan viihtyisyyttä muutoinkin kehitettävä.

Osana elinvoimatyötä on pyrittävä edistämään myös Askolan tunnettuutta mahdollisena kotimaanmatkailun kohteena.

Askolan Kokoomukselle on tärkeää kunnan yhteistyö kolmannen sektorin eli yhdistysten kanssa, sekä yhteistyö seurakunnan kanssa esimerkiksi sankarihautojen kunnostamisessa ja monille kuntalaisille tärkeiden perinteiden jatkumossa.

Vastuuta koko kunnasta – kylästrategiat käyttöön

KITEYTYS: Haluamme tukea kunnan kylien elinvoimaisuutta erillisellä kylästrategialla ja tukemalla myös taloudellisesti sen käytännön toteuttamista. Turhasta kylätappelusta elävien kylien vuorovaikutukseen !

Askola koostuu useista eri kylistä. Jokainen kylä on ainutlaatuinen omine erityispiirteineen. Kylien kehittäminen on elintärkeää niiden säilymisen näkökulmasta. Askolan Kokoomus kutsuu kyläläiset mukaan tähän kehitystyöhön. Konkreettisena toimena esitämme, että kunta ottaa käyttöön kylästrategian luomisen jokaiselle valtuustokaudelle. Luontevimmin tämä tapahtuu valtuustokauden alussa kuntastrategian valmistelun yhteydessä. Kylästrategiaa luodaan yhdessä kylien parhaiden asiantuntijoiden kanssa eli kyläläisten itsensä kanssa. Kylästrategia mahdollistaa paikallisen kehittämisen panostamalla niihin vahvuuksiin joita kullakin kylällä on.

Kylästrategian tavoitteena on säilyttää ja kehittää kylillä olevia palveluita, kuten kyläkoulut. Yhtenä kylästrategian ulottuvuutena tulee olla vuosittain tapahtuva osallistava budjetointi, josta voidaan suunnata korvamerkittyä taloudellista tukea ja investointirahaa kyläläisten parhaiksi katsomiin kohteisiin. Kylien elinvoimaa voisi lisätä myös esimerkiksi rahasto, josta voisi hakea tukea pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen eri puolilla Askolaa. Kyliä tulee kehittää myös vaalien välissä.

Senioriasuminen puheista käytännöksi

KITEYTYS: Kannatamme senioriasumisen kehittämistä Askolassa, ja kunta voisi lähteä esimerkiksi senioriasumishankkeen takaajaksi.

Suuret ikäluokat saavuttavat seniori-iän kiihtyvällä tahdilla. Askolakaan ei ole ulkona tästä kehityksestä. Ikääntymisen myötä ihminen tarvitsee uudenlaista turvaa ja yhteisöllisyyttä. Askolan Kokoomus ehdottaakin, että kunta kaavoittaisi senioritaloa varten tontin lähelle palveluja. Kunnan tulee muutoinkin olla aktiivisesti edistämässä senioritalon saamista Askolaan. Talo voisi olla joko kerros- tai rivitalo, johon tulee lisäksi yhteisiä tiloja. Sijainnissa tulee huomioida myös kotihoidon palvelut. Talo voisi olla joko omistus- tai asumisoikeustalo, ja puurakentamisen hyödyntämistä voisi myös tutkia.

Asumisoikeusmahdollisuus madaltaisi kynnystä siirtyä uuteen asuntoon vielä korkeammallakin iällä. Itsenäinen asukasyhdistys kykenee myös pitämään kulut kohtuullisina omakustannusperiaatteella. Yhteisön tulee pitää huolta ihmisistä myös senkin jälkeenkin, kun he lakkaavat tuottamasta veroeuroja. Yhteisöasumisesta on monia useita hyviä esimerkkejä eri puolilta Suomea.

(kuva vuoden 2017 kuntavaalien alta)