Askolan Kokoomuksen toimintaohjelma vuosille 2013-16

Askolan Kokoomus on julkistanut toimintaohjelmansa vuosille 2013-16. Toimintaohjelma on samalla myös kuntalaisille suunnattu vaaliohjelma 28.10.2012 järjestettäviin kuntavaaleihin liittyen.
Viimeisissä kaksissa kuntavaaleissa Kokoomus on ainoana puolueena Askolassa julkistanut vaaliohjelmansa. Uudella toimintaohjelmallaan Askolan Kokoomus haastaa myös muita kunnan poliittisia ryhmittymiä linjaamaan äänestäjien tietoon tavoitteitaan ennen vaalipäivää, etenkin kun Askolan jatkaminen itsenäisenä kuntana näyttää mm. taloudellisen tilanteen vuoksi haasteelliselta.

Askolan Kokoomus on ohjelmassaan linjannut Askolan kunnalle neljä mahdollista suuntautumisvaihtoehtoa, joista mitään ei toistaiseksi voi sulkea pois laskuista. Kaikissa tapauksissa kunnassa on toteutettava perusteellinen organisaatiouudistus, jossa kunnan voimavaroja siirretään yhä enemmän byrokratiasta kuntalaisten hyvien peruspalveluiden toteuttamiseen.

Toimintaohjelma on luettavissa alla olevasta linkistä.

Askolan Kokoomuksen toimintaohjelma 2013-2016
HALLITTU MUUTOS

1.       ITSENÄISYYS VAI UUDENLAINEN KUNTA?

Haluamme, että Askolan kunta jatkaa itsenäisenä. Tavoitteenamme on säilyttää päätäntävalta askolalaisten lähipalvelujen toteuttamisesta edelleen mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Tiedostamme kuitenkin uhkan, ettei kunnallinen itsenäisyytemme ole enää pelkästään omissa käsissämme.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta tehdyt valtakunnalliset päätökset vaikuttavat myös Askolan kunnan tulevaisuuteen. Esimerkiksi kunnan ja sen keskeisten palvelujen järjestämisen minimiväestöpohjavaatimukset, erikoissairaanhoidon tuleva järjestämistapa, valtionosuusjärjestelmien uudistukset sekä muut ”vahvan peruskunnan” kriteerit ajavat itsenäisen Askolan kunnan yhä tukalampaan asemaan.
Askolan Kokoomus asettaa tavoitteekseen, että vuonna 2017 Askolan keskeiset peruspalvelut on edelleen järjestetty lähipalveluina kaikkien kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettujen säädösten mukaisesti. Käytännössä Askolalla on neljä vaihtoehtoa, jotka on alla lueteltu Askolan Kokoomuksen näkökulmasta toivottavimmassa järjestyksessä. Kaikki vaihtoehdot ovat kuitenkin edelleen mahdollisia riippuen niin paikallisten kuin valtakunnallistenkin olosuhteiden kehityksestä lähivuosina:

a)      Askola liittyy Itä-Uudenmaan alueelle muodostettavaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueeseen, jonka alaisuuteen kuuluvat myös Askolan terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Muut peruspalvelut sekä jatkossa myös teknisen toimen Askolan kunta järjestää itse.

b)      Askola jatkaa itsenäisenä kuntana, ja muodostaa uusien säädösten kriteerit täyttäviä yhteistoiminta-alueita muiden kuntien kanssa.

c)       Askola tunnustelee mahdollisuutta muodostaa kasvuhakuinen yksikielinen (suomi) peruskunta liitoksella Pornaisten, Pukkilan ja Myrskylän kanssa niin, että muodostuva uusi kunta järjestää uusien säädösten mukaisia peruspalveluita kuten Askola yksin vaihtoehdoissa a) ja b).

d)      Askola liittyy entisen Itä-Uudenmaan maakunnan alueelle muodostettavaan kaksikieliseen suurkuntaan, jonka keskus on Porvoo. Suurkunta järjestää vähintään nykytasoiset peruspalvelut lähipalveluina myös Askolassa. Askolan kunnan työntekijät siirtyvät uuden kunnan palvelukseen.

Kaikkien edellä mainittujen vaihtoehtojen perusedellytyksenä on Askolan taloustilanteen tervehdyttäminen. Kunnan tulot ja menot on saatettava määrätietoisin ratkaisuin tasapainoon, ja taseen vääristymät on korjattava pitkäjänteisesti. Kunnan velkataakkaa ei tule lisätä, mutta kasvukunnan palvelujen vaatimat investoinnit on tehtävä viivästyksettä ja riittävällä tasolla.

2.       ELINKEINOPOLITIIKKAAN VAUHTIA

Askolaan on luotava määrätietoisemmat elinkeinopolitiikan toimintatavat. Etenkin Monninkylän hyvä logistinen sijainti Kehä V:n varressa mahdollistaisi yhä useamman kasvuyrityksen sijoittumisen alueelle, ja parantaisi siten kunnan työpaikkaomavaraisuutta. Kunnan ja paikallisten yrittäjien välistä hyvää keskusteluyhteyttä on voimistettava.

Kiinteistöverotus on pidettävä edelleen maltillisena. Kunnan on oltava aktiivinen 4G-verkon saamiseksi ainakin kunnan päätaajamien alueelle mahdollisimman pikaisesti. Vaalikauden aikana on selvitettävä mahdollisuuksia toteuttaa suoria joukkoliikenneyhteyksiä Askolan ja pääkaupunkiseudun välille (moottoritien kautta ilman Porvooseen koukkaamisia).

Askolan kunta pyrkii kaikessa toiminnassaan ympäristöystävällisyyteen. Kunnan alueelle ei jatkossakaan tule kaivostoimintaa tai muuta ympäristöä merkittävästi rasittavaa toimintaa.

3.       KUNNAN ORGANISAATIOUUDISTUS

Välittömästi uuden vaalikauden alkaessa vuonna 2013 on Askolassa käynnistettävä koko kuntakoneiston organisaatiouudistus. Samassa yhteydessä on selvitettävä mahdollisuudet siirtyä mm. Sipoon kunnassa toteutettuun elämänkaarimalliseen hallinto-organisaatioon niin, että kuntaan muodostettaisiin lasten ja nuorten, työväestön, ikäihmisten sekä tekninen palvelualue. Myös luottamusmieshallinto organisoitaisiin jatkossa vastaavalla tavalla. Uudistuksen tavoitteena on poistaa keinotekoisia ja tarpeettomia hallinnollisia raja-aitoja, ja edistää kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä läpikäydään kaikki kunnan työtehtävät, johtaminen ja muu esimiestoiminta, henkilöstön osaamisalueet, osaamisen kehittämistarpeet ja töiden mielekäs jakautuminen.

Uudistus toteutetaan yhteisymmärryksessä henkilöstön kanssa hyvän työnantajapolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on työhyvinvoinnin konkreettinen parantuminen, työmotivaation lisääntyminen, tiimi-, ryhmä- ja työparityöskentelyn voimistaminen, sekä monien muualla hyviksi koettujen käytäntöjen juurtuminen myös Askolaan.

Lisäksi organisaatiouudistuksen tavoitteena on parantaa kuntalaisille tarjottujen peruspalveluiden kokonaisvaltaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä, tehostaa verovarojen käyttöä sekä parantaa siten myös kunnan taloudellista tilannetta.

4.       LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE

Askolan kouluja kehitetään lähikouluina vuonna 2012 tehtyjen päätösten mukaisesti. Kirkonkylän koulun oppilasmäärän edelleen kasvaessa siirretään koulun toimintaa yhä enemmän Askolan koulun yhteyteen. Vaalikautta pidemmällä aikavälillä tavoitteena on nykyisen Kirkonkylän koulukiinteistön muuttaminen esimerkiksi päiväkodiksi tai ikäihmisten palveluasunnoiksi.
Kouluverkko säilyy muutoin nykyisellään. Askolan lukio jatkaa toimintaansa osana Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymää. Oppilaitoskiinteistön myymisestä tai vuokraamisesta saatavia varoja suunnataan kunnan nykyisten koulukiinteistöjen kunnostamiseen.

Päivähoidossa pyritään tarjoamaan nykyistä joustavampia palvelukokonaisuuksia myös työpaikkansa vuoksi pendelöivien ja/tai vuorotyötä tekevien lasten vanhemmille.

Askolan Kokoomuksen aloitteesta aikanaan toteutunut Suomen paras kotihoidon tuen kuntalisä säilyy nykyisellä tasolla (250 eur/kk). Selvitetään mahdollisuudet muuttaa kuntalisän ehtoja niin, että kunta maksaisi itse pienempää porrastettua kuntalisää osittaisesti työelämässä olevalle, mutta silti lapsia kotona hoitavalle vanhemmalle. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää korotetaan, jotta yksityisten päivähoitopalvelujen tarjonta ja kysyntä lisääntyisivät, ja samalla paineet kunnallisen päivähoidon laajentamiseen vähenisivät.

Kunnan nuorisoikäluokkien voimakkaasti kasvaessa kunta panostaa virikkeelliseen nuoriso- ja liikuntatyöhön, hyödyntäen mm. Askola Areenan tarjoamia palveluita. Pyritään palauttamaan kuntaan kylien välinen puulaakitoiminta ja kunnan mestaruuskisatoiminta. Monninkylän maauimalan toiminta jatkuu nykyisellään, ja uimalan oheistoimintoja pyritään kehittämään toiminnan kannattavuuden lisäämiseksi.

Askola profiloituu myös nousevana kulttuurikuntana. Kunta tukee paikkakunnan kulttuurielämän voimistumista ja tekee yhteistyötä erilaisten kulttuuritilaisuuksien järjestämisessä kunnan yhdistysten, naapurikuntien ja lähialueen kulttuuriaktiivien kanssa. Kunta hankkii lisää oppilaspaikkoja Porvoonseudun musiikkiopistosta. Kirjaston toimintaedellytykset turvataan ja kirjastotoimintaa pyritään kehittämään kuntalaisten kysynnän mukaisesti.

Kunnan yhdistyksille myöntämiin tukiin (sisältäen Kuvataidekoulun) ei kohdisteta leikkauksia, vaan tukia pyritään taloustilanteen mahdollistaessa lisäämään.

5.       TYÖVÄESTÖN PALVELUALUE

Tavoitteena on, että Askolan sosiaali- ja terveystoimi tavoittaisi yhä aikaisemmassa vaiheessa ja ennaltaehkäisevämmin ne työikäiset kuntalaiset, jotka eivät ole esimerkiksi työterveyshuollon piirissä. Tavoitteena on lisätä määräaikaistarkastuksia ja seulontoja, jotta piilevät sairaudet löydettäisiin yhä aikaisemmassa vaiheessa, niiden hoitoennuste parantuisi ja lisäksi yhteiskunnalle hoidoista koituva kustannus jäisi pienemmäksi.

Liikunnanohjauksen ja kulttuuritoiminnan lisääntyminen kunnassa koskettavat myös työikäistä väestöä. Tavoitteena on, että jokainen askolalainen voisi halutessaan osallistua vuoden aikana johonkin kunnan järjestämään virikkeelliseen toimintaan. Kansalaisopiston kurssitarjontaa Askolan alueella pyritään lisäämään kysynnän mukaisesti. Askola pyrkii Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntana vaikuttamaan siihen, että alueen aikuisväestölle suunnattu koulutus on laadukasta ja kysyntää vastaavaa.

Kunnan organisaatiouudistuksen eräänä keskeisenä tavoitteena on panostaa kunnan lapsiperheiden hyvinvointiin ja myönteiseen elämänhallinnan kehittymiseen. Toisena erityisenä painopistealueena on syrjäytymisen, yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien ehkäiseminen.

6.       IKÄIHMISTEN PALVELUALUE

Askolan Kokoomus pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan Askolan uudessa vanhuspoliittisessa ohjelmassa asetettuja tavoitteita. Näistä keskeisimpiä ovat harkinnanvaraisen palvelusetelin laajentaminen siivouspalveluun, kotihoidon yöpartiotoiminnan kehittäminen (ympärivuorokautinen avun saatavuus) sekä modernin hoivateknologian mahdollisuuksien kartoittaminen ja käyttöönotto Askolassa.

Vaalikauden keskeisenä tavoitteena on lisätä palveluasumista kaikkialla Askolassa. Tämä koskee erityisesti yksityisen palvelutarjonnan lisääntymistä kunnan alueella. Vaalikauden aikana on kartoitettava palvelusetelin ulottamista myös palveluasumiseen. Samoin tavoitteena on Mäntyrinteen osastojen osittainen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi.

Ikäihmisten avointa ruokailupalvelua on kehitettävä koko kunnan alueella. Kylillä asuvilla tulisi olla aito mahdollisuus ateriointiin Mäntyrinteen ruokasalissa. Myös sivukylien kouluille tulisi luoda ikäihmisille ateriointimahdollisuus. Ikäihmisille suunnattuja, viiden vuoden välein (70-75-80 jne…) toteutettavia terveystarkastuksia toteutetaan parantuneen lääkäritilanteen johdosta säännöllisesti. Vuonna 2011 käynnistynyt seniorineuvolatoiminta vakiinnutetaan.

7.       TEKNINEN PALVELUALUE (TEKNINEN TOIMI, MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ)

Liikunta- ja leikkipaikkojen sekä kunnan kiinteistöjen hoitamista tehostetaan ottamalla tekninen toimi nykyisen palvelusopimuksen päättyessä jälleen kunnan omaan hoitoon. Sopimuksen päättyessä tarjotaan sopimusfirman Askolaan osoittamille työntekijöille mahdollisuus siirtyä kunnan palkkalistoille kilpailukykyisin työehdoin.

Askolan kunta jatkaa hallittua kasvua, ja tarjoaa jatkossakin kuntaanmuuttajille sijaintiin nähden kohtuuhintaisia tontteja hyvällä kunnallistekniikalla. Kunta laajenee niin molempiin keskustaajamiin, voimistuviin kyliin kuin haja-asutusalueellekin. Kaavoituksessa ja uudisrakentamisessa huolehditaan korostetusti kulttuurimaiseman ja luonnonmaantieteelisesti arvokkaiden kohteiden säilymisestä myös tuleville sukupolville.

Kategoria(t): Kirjoittanut: Riku Honkasalo, Uutiset Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

2 vastausta artikkeliin Askolan Kokoomuksen toimintaohjelma vuosille 2013-16

  1. A.Narkisti sanoo:

    On tullut vähän niin kuin tavan vuoksi äänestettyä keskustalaisia, mutta kouluasioissa ja taloudenpidossa on usko alkanut horjua. Nyt
    taitaa olla korkea aika vaihtaa Kokoomukseen. Kun vielä löytyy sopiva ehdokas, joka on sitoutunut täysillä noihin hyviin tavoitteisiin.

  2. Valpas sanoo:

    Kokoomus käytännössä ratkaissee tämän Askolan sopetus paketin toteutumisen. Vaaliohjelman perusteella näyttäisi siltä, etteivät kaikki säästöt tule menemään läpi. Säästää pitää, mutta oikeista kohdista. Hyvä ohjelma Kokoomukselta, harkitsen äänestäväni myös. On siellä ihan hyviä ehdokkaitakin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.